Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Projektet med medel från Socialstyrelsen 
Projektet avser att systematiskt uppmärksamma och förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Detta ska ske genom en rikstäckande informationskampanj som följs upp med regionala och lokala aktiviteter. 

I samhällsdebatten om mäns våld mot kvinnor har ingen uppmärksamhet riktats mot situationer och miljöer som särskilt berör mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Inte heller i handikapprörelsen eller kvinnorörelsen har detta tidigare varit en prioriterad fråga. I syfte att öka kunskapen vill projektet lyfta fram och stärka kvinnors röster i handikapprörelsen om erfarenheter av våld. Projektet vill samtidigt öka kunskapen i kvinnojourer och kommuner om våld i miljöer och situationer som särskilt berör kvinnor med funktionsnedsättningar. 

Projektet bekostas med medel från Socialstyrelsen. Det är en direkt koppling till det regeringsuppdrag som gavs till Socialstyrelsen som en följd av regeringens handlingsplan Mäns våld mot kvinnor. 
Projektet påbörjades år 2009 och avslutas i september 2010. 

Projektet syftar till följande: 
– att höja medvetenheten och kunskapsnivån inom handikapp- och kvinnojoursrörelsen, vård och omsorg samt hos allmänheten om att kvinnor med funktionsnedsättning är lika utsatta för mäns våld som kvinnor i allmänhet. 

– att påverka handikapprörelsen att i framtiden prioritera frågor som rör mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i sitt arbete. 

– att initiera lokala och regionala samarbetsprojekt mellan handikapporganisationer, kvinnojourer, brottsofferjourer och kommuner med syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt att förbättra stödet till drabbade kvinnor. 

Faktaunderlag för projektet
Rapporter från utredningsinstituetet HANDU AB: 

Projektledare under 2009 var
Wiveca Holst wiveca@kvinnor-funktionshinder.se

Projekansvarig under 2010 är 
Birgitta Andersson  birgitta.mats@telia.com  

Styrgrupp

Birgitta Andersson birgitta.mats@telia.com
Liselotte Burvall liselotte.burvall@sdrf.se
Vivi-Anne Emanuelsson viem@comhem.se