Bakgrund

Under åren 1989-1997 arbetade en grupp enskilda kvinnor med funk­tionsnedsättning tillsammans med ett kontaktpersonsnätverk av kvinnor i ett tjugotal handikapporganisationer i projektform med namnet ”Projektet Kvinnor och Handikapp”.

Verksamheten ledde till etablering av en ideell förening ”Forum Kvinnor och Handikapp” i september 1997.

De första stadgarna antogs och trädde i kraft den16 maj 1998 efter be­slut av första årsmötet.

Ändring av § 2 antogs vid årsmöte 1999 och trädde i kraft efter årsmötet den 6 maj 2000.

Ytterligare ändringar antogs av årsmötena 2002 och 2003, vilka trädde i kraft den 13 april 2003. Årsmötet 2007 beslutade om flera ändringar bland annat av föreningens namn, som trädde i kraft den 21 april 2007.

Vid årsmötet 2016 beslutades om tillägg av förkortningen FQ i organisationens namn, till FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder. Samma årsmöte antog också ett tillägg i ändamålsparagrafen, för att tydliggöra att FQ vänder sig till alla som själva identifierar sig som flicka/kvinna med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet.

Årsmötet 2019 beslutade om ändringar i § 3 Medlemskap, dels genom att införa begreppet röstberättigade medlemmar i mening två, dels kompletterades paragrafen med tillägget Medlem som ej betalt sin medlemsavgift den sista juni innevarande år tas bort som medlem.

Samma årsmöte beslutade också om en ändring av § 7 Årsmöte. Den tidigare lydelsen av punkt 16 ”Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för nästkommande kalenderår” ersattes med ”Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår”.

Sedan bildandet har vi arbetat genom mötes-, medlems-, informations- och publikationsverksamhet, projektverksamhet, samarbete inom och med andra organisationer, intressepolitisk verksamhet, internationella kontakter med mera.