Stadgar

Stadgar antagna vid årsmötet den 13 april 2023

§ 1 Namn
Föreningens namn är FQ – Forum – Kvinnor och Funktionshinder (Forum –Women and Disability in Sweden).

Verksamheten startade 1989 under namnet ”Projektet Kvinnor och Handikapp”. Projektet ledde till etablering av den ideella föreningen ”Forum Kvinnor och Handikapp” i september 1997. Sitt nuvarande namn fick föreningen vid årsmötet den 21 april 2007.


§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en demokratisk och feministisk kvinnoorganisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens syfte är att för alla som själva identifierar sig som flicka/ kvinna med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet:
– aktivt stärka den inneboende kraften
– inom alla samhällsområden verka för förbättringar av situationen
– medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i samhällslivet
– arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld
– arbeta för ökat inflytande inom sina egna funktionshinderorganisa­tioner.

§ 3 Medlemskap
Föreningen har medlemmar och stödmedlemmar.

Röstberättigade medlemmar är enskilda personer som själva identifierar sig som flickor och kvinnor med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet, kvinnokommittéer eller grupper och sammanslutningar bildade av kvinnor med funktionsnedsättning inom eller utanför andra föreningar.

Av medlemmarna ska andelen enskilda personer som själva identifierar sig som flickor och kvinnor med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet och kvinnokommittéer, grupper, sammanslutningar vara minst 81 procent. Andelen organisationsmedlemmar får ej överstiga 19 procent.

Enskilda personer, kvinnoorganisationer, funktionshinderförbund/-föreningar och deras samarbetsorganisationer samt andra organisationer kan vara stödmedlemmar.

Medlemmar och stödmedlemmar skall agera i enlighet med föreningens stadgar och mål. För att räknas som röstberättigad medlem vid årsmötet skall medlemsavgiften vara betald och bokförd senast den första april. Medlem som ej betalt sin medlemsavgift den sista juni innevarande år tas bort som medlem. Helt ny medlem som betalt in sin medlemsavgift under sista kvartalet är därmed också medlem hela nästkommande år.

Medlem som skadar föreningen kan uteslutas genom styrelsebeslut med minst två tredjedels majoritet.

§ 4 Föreningens beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Under tiden mellan årsmöten beslutar styrelsen.

§ 5 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskap­erna jämte styrelsens protokoll lämnas till revisorerna för granskning senast sex veckor före årsmötet. Revisionen skall vara avslutad senast fyra veckor före årsmötet.

§ 6 Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Stödmedlemmar har inte motionsrätt.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före maj månads utgång.
Kallelse till årsmötet skall skickas senast sex veckor före. Föredragnings­lista och övriga handlingar, inklusive valberedningens förslag, skall sändas till samtliga medlemmar senast tre veckor före årsmötet.

Enskild medlem och organisationsmedlem har en röst vardera.

Röstning kan ske via fullmakt genom röstberättigat ombud. Ett ombud kan ha högst fem fullmakter från andra röstberättigade medlemmar. Styrelsen beslutar om tillvägagångssätt för röstning med fullmakt och informerar om detta i samband med utskick av handlingar till årsmötet. När en röstberättigad medlem vill rösta med fullmakt skall detta skrift­ligen anmälas i förväg till styrelsen enligt styrelsens anvisning.

Stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Styrelsemed­lem har ej rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet och vid val av revisor.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Stadgeändring träder i kraft efter beslut av årsmötet med två tredjedels majoritet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4 Fastställande av dagordning
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justerare samt två rösträknare
8 Behandling av årsberättelse
9 Behandling av balans- och resultaträkning
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Behandling av motioner
13 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
14 Fastställande av ersättning till funktionärer
15 Övriga förslag från styrelsen
16 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår
17 Eventuella förslag till stadgeändringar
18 Fastställande av antal styrelseledamöter
19 Val av styrelse
a) ordförande
b) kassör
c) övriga ledamöter
20 Eventuella fyllnadsval
21 Val av två revisorer varav en skall vara auktoriserad
22 Val av en revisorssuppleant
23 Val av valberedning för ett år varav en ledamot som samman­kallande
24 Avslutning av årsmötet

§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst hälften av medlem­marna så begär. Kallelse av vilken det skall framgå vilka ärenden som skall behandlas skall skickas senast fyra veckor före extra årsmöte. Eventuella handlingar skall sändas till samtliga medlemmar senast två veckor före extra årsmöte.

§ 9 Medlemsmöte
Medlemsmöte hålls när styrelsen eller årsmötet så beslutar.

Kallelse av vilken det skall framgå vilka ärenden som skall behandlas bör skickas senast fyra veckor före medlemsmöte.

§ 10 Styrelse
Mellan årsmöten leds föreningen av en styrelse. Styrelsen skall bestå av ordförande och minst sex och högst åtta ledamöter.

Styrelseledamot skall vara enskild medlem med funktionsnedsättning.

Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga styrelseledamöter två år. Ordförande och halva antalet övriga ledamöter väljs vid varje års­möte.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvar­ande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, protokollförare samt vid behov en personalansvarig.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören och ytterligare en styrelseledamot, två i förening.

§ 12 Valberedning
Årsmötet väljer valberedning, vilken skall bestå av tre ledamöter, som är enskilda medlemmar. En av ledamöterna skall av årsmötet utses till sam­mankallande.

§ 13 Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring skall fattas av årsmötet med två tredjedels majoritet av röstberättigade medlemmar. Stadgeändringar träder i kraft efter beslut av årsmötet.

§ 14 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas på två på varandra följande årsmöten, av vilka ett skall vara ordinarie. Bifall krävs med två tredjedels majoritet. Beslut skall då också fattas om föreningens eventuella kvarvar­ande medel, som ska tillfalla verksamhet närliggande föreningens ända­mål.