Mänskliga rättigheter – Agenda 50

Projekt Agenda 50 – förverkligande av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning 

Vi hänvisar även till Handikappförbundens samarbetsorgans hemsida http://www.hso.se/start.asp?sida=10207

Forum – Kvinnor och Funktionshinder är samarbetspartner med Handikappförbundens samarbetsorgan, Sveri – Rehabilitation International Sverige och Synskadades riksförbund SRF i detta projekt. FQs representanter i projektets styrgrupp är Anneli Joneken anneli@joneken.se och Kicki Nordström kicki.nordstrom@srf.nu

I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Sverige undertecknade konventionen i mars 2007 och den trädde i kraft för Sverige den 15 januari 2009.
– Preliminär informell översättning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  Prel_oversattning_av_FNs_konvention.pdf (271 kB)
– FN-konventionen som lättläst  LLPrel_oversattning_FNs_konvention_lattlast.pdf (141 kB)
– En ljudinspelad version i DAISY-format kan beställas genom regeringens hemsida på regeringens webbplatsProjektet förmedlar kunskap om konventionens betydelse, dess innehåll och hur rättigheterna i konventionen kan användas i intressepolitiskt arbete. Målgrupp för projektinsatserna är framför allt handikapprörelsen.  Ett MR-nätverk har bildats med representanter från intresserade förbund.

Projektet kommer att ta fram tre olika material som ska kunna användas inom hela handikapprörelsen: 
– ett om konventionens innehåll och betydelse, 
– ett om hur en handikapporganisation kan identifiera vilka rättigheter som stöder organisationens frågor, 
– ett om hur organisationer kan inventera hur samhället lever upp till konventionens rättigheter 

Konventionen kommer att övervakas av en särskild övervakningskonventionskommitte. De stater som hade ratificerat konventionen fram till november 2008 utsåg denna kommitte vid möte i november 2008. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crpd/crpds1.htm  Första möte i kommitten äger rum i februari 2009 i Geneve. Bland kommittens 12 ledamöter finns tre från Europa.

Under 2007-2008 pågick ett arbete med att klargöra hur konventionens rättigheter stämmer med svenska lagar och regelverk. Därefter följde en remissomgång och sedan lade svenska regeringen fram en proposition till den svenska riksdagen med förslag att Sverige ska ratificera konventionen. Riksdagen godkände förslaget i november. Sverige överlämnade ratifikationsinstrumenten till FN den 15 december och därmed trädde konventionen i kraft för Sverige den 15 januari 2009. 
http://www.regeringen.se/sb/d/10884/a/112554 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/25/54/dfe66fa4.pdf 

Material 
Referensgruppens synpunkter på rådande regelverk inför Sveriges ratificiering av konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Läs som Referensgruppens_synpunkter_infor_ratificering.pdf

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder

Projektet har bjudit in handikappförbunden, ungdomsförbunden och handikappföreningarnas samarbetsorgan i länen till ett seminarium. Där kommer det första materialet att presenteras liksom planerna för det fortsatta arbetet med att föra ut konventionen inom handikapprörelsen. 

Rundresa till handikappföreningarnas samarbetsorgan i län och regioner 
Mycket av genomförandet av de rättigheterna som regleras i konventionen kommer att ligga inom kommunernas och landstingens ansvarsområden. Därför blir det viktigt att handikapprörelsen över hela landet driver på så att konventionens rättigheter ska förverkligas. Projektet planerar att besöka handikappföreningarnas samarbetsorgan i län och regioner för att diskutera hur projektet kan samarbeta med den lokala handikapprörelsen kring konventionen. 

Insatser för kommuner, landsting och myndigheter 
Projektet kommer också att arbeta gentemot kommuner och landsting. De kommer att få en enkät med frågor om hur de använder sina handikappolitiska planer. Syftet med enkäten är att klargöra om handikappolitiska planer kan vara ett bra verktyg vid genomförandet av den nya konventionen. 

Ett särskilt informationsmaterial ska också tas fram som ska riktas till kommuner, landsting och statliga myndigheter om vikten av att de arbetar för genomförandet av konventionen. 

Medverkan vid kurser och konferenser 
Projektet kommer också att erbjuda medverkan vid kurser och konferenser om mänskliga rättigheter och den nya FN-konventionen. 

Nationellt övervakningssystem för den nya konventionen 
Artikel 33 i den nya konventionen slår fast att varje land som antagit konventionen ska ha ett övervakningssystem för hur konventionen efterlevs. Under några seminarier planerar projektet att diskutera vilken roll handikapprörelsen behöver ha i ett framtida övervakningssystem. Till seminarierna inbjuds företrädare för handikapprörelsen och andra berörda parter. 
Ett semirium är planerat till den 6 februari 2009.

Samarbetsparter 
Projektet genomförs med stöd av Arvsfonden. Agenda 50 är ett samarbete mellan Handikappförbunden, Forum Kvinnor och Funktionshinder, Svenska Kommittén för Rehabilitation International och Synskadades Riksförbund. 

Frågor om projektet besvaras av projektledare Maryanne Rönnersten telefon: 08-546 404 20 eller e-post: maryanne.ronnersten@hso.se