Uttalande från FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinders årsmöte 13 april 2023

Vid årsmötet för FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder den 13 april 2023 beslutade medlemmarna att rikta ett uttalande till Sveriges regering. Nedan kan du läsa uttalandet:

Om behovet av en feministisk utrikes- och biståndspolitik

Det är viktigt att utrikespolitiken har en feministisk inriktning. Dessutom behöver utrikespolitiken och biståndet särskilt synliggöra mänskliga rättigheter för de vars rättigheter är längst från förverkligande. 
Vi uttrycker därför stor oro över att utrikespolitiken inte längre ska vara uttalat feministisk.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld och att drabbas av sociala och ekonomiska orättvisor, i Sverige och i världen i stort.

Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning är de som råkar allra mest illa ut i kris och krig. Trots att en av fem kvinnor i hela världen har en funktionsnedsättning räknas de ofta inte i vanliga fall och riskerar därför i en kris att bli helt bortprioriterade i de insatser som görs. 

Vi vill uppmana regeringen att i utrikes- och biståndspolitiken åter lyfta flickor och kvinnor.