Hänt sedan sist – Forum Jämställdhet

I början av februari genomfördes den stora årliga jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet, detta år så klart helt digitalt.

FQ närvarade både som deltagare och medverkande. Vi var flera från styrelsen som besökte konferensen och vi hade denna gång dessutom möjlighet att bjuda med flera av våra medlemmar vilket kändes väldigt bra och var uppskattat. På FQ-bloggen finns flera inlägg att läsa från dagarna. Nedan korta utdrag ur dessa texter.

Lika mycket som kvinnoperspektivet behövs i alla sammanhang, så behövs funktionalitetsperspektivet

”Ska jag skratta eller gråta? För visst är det både komiskt och tragiskt att jag tvingades be min man om hjälp, för att kunna delta på Sveriges största jämställdhetskonferens som gick av stapeln i veckan.” / Anna Bergholtz

Några intryck från Forum Jämställdhet

”Ytterligare ett avsnitt som jag blev berörd av var: ”Gömd och glömd” Tvångsäktenskap bland personer med funktionshinder. Föreläste gjorde Annah Hasselgren. Det finns en tro att ”man blir normal och botad ” när man blir bortgift och har intellektuell funktionsnedsättning. Beroende av anhöriga och utan till exempel LSS eller andra insatser. Och heder är överordnat äktenskapet. Här behövs information om rättigheter och att man vågar ta dialogen. Tips om lättläst: Rättigheter av Marret Ghadimi.” / Inger Blom


Mycket att välja mellan på Forum Jämställdhet

”Det sista seminariet jag lyssnade på var ”Kvinnorna som klev uti kylan”. Det var ett samtal mellan Mona Sahlin, Ebba Lindsö, Anna Kinberg Batra och Ann-Marie Begler. Alla hade de sparkats från eller frivilligt lämnat toppositioner. De samtalade om hur de hade upplevt detta. De talade också om hur de har blivit bemötta som kvinnor i maktpositioner. Alla hade de upplevt att massmedia ofta beskrivit deras kläder, deras leenden och att de ibland ansetts för okvinnliga, för hårda, för mjuka med mera. Och alla hade fått frågor som de aldrig hört har ställts till män till exempel om hur de hinner med barnen.” / Lena Haglöf

Agenda 2030 och Jämställdhetsintegrering på agendan
”Jag syssnade (tittade på teckenspråkstolkarna) till Grundkurs i jämställdhetsintegrering utifrån Agenda 2030. Egentligen ville jag välja”Leder bättre hälsa och jämställdhet till fredliga samhällen?” En av tolkarna upptäckte att detta var på engelska och sa sig inte kunna ta det uppdraget att tolka till svenskt teckenspråk. En fråga om tillgänglighet som är viktig att uppmärksamma.

Grundkursen i jämställdhetsintegrering utifrån agenda 2030 visade på hur jämställdhet går som en röd tråd genom samtliga områden. Och tre frågor man behöver svara på för att uppnå målen. Vad ska uppnås? Varför? Hur?” / Isabel Ekman


Dessutom medverkade FQs ordförande Maria Johansson vid två programpunkter:

Brist på könsuppdelad statistik om barn med funktionsnedsättning
Tillgång till god könsuppdelad statistik är en förutsättning för att ett jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas. Men idag saknas viktiga data om personer med funktionsnedsättning.
Till exempel vet vi inte hur flickor och pojkar med funktionsnedsättning mår och lyckas i skolan. Varför ser det ut så?
Hur kan organisationer fylla sina kunskapsluckor?

Medverkade gjorde Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet och moderator var Maria Johansson, FQ.

Myndighetsservice som främjar ekonomisk jämställdhet
På vilket sätt kan myndigheter genom sin service göra det lättare för människor att göra jämställda val? Vilken roll kan nudging och algoritmer spela? Och hur fördelas myndigheters insatser och åtgärder mellan olika grupper av kvinnor och män? Kommissionen för jämställda livsinkomster tar fram förslag som långsiktigt ökar den ekonomiska jämställdheten och hjälper Sverige att leva upp till mål 10 om ökad jämlikhet och en rättvis fördelning av resurser. På Forum Jämställdhet presenterar kommissionen sin första delrapport.

Medverkade gjorde Jennie K Larsson
, Utredningssekreterare, Kommissionen för jämställda livsinkomster och Maria Johansson, FQ. Moderator var Johanna Palmström, frilansjournalist.

Hänt sedan sist – #lönheladagen och 16:12-rörelsen

Kvinnor arbetar gratis efter klockan 16:12, varje dag.
Kvinnor har i genomsnitt 9,9 % lägre lön än män, vilket omsatt i tid innebär att kvinnor jobbar gratis efter 16:12. Detta märks i plånboken livet ut. Året är 2021 och mäns genomsnittliga livsinkomst är fortfarande mer än 3 miljoner högre än kvinnors.

Vi ger inte upp kampen om att kvinnor ska få betalt fram till 17:00. Inom #lönheladagen21 och tillsammans med Sveriges Kvinnolobby och stor mängd organisationer drev vi kampanj inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Vi var också med som en av undertecknarna av en debattartikel i Aftonbladet: Efter 16.12 får ni ingen lön, kvinnor