– Det är en ära att få vara en av alla kvinnor som talar idag.

Artikel 3 Allmänna principer
3d: principen om
d) respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten,

Artikel 6 Kvinnor med funktionsnedsättning
1. Konventionsstaterna erkänner att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering och ska därför vidta åtgärder för att säkerställa att de fullt och likaberättigat åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
2. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att kvinnor fullt ut utvecklas, gör framsteg och stärker den egna förmågan i syfte att garantera att de kan utöva och åtnjuta de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som anges i denna konvention.

Starka skrivningar, till stor del framtagna av ett allierat internationellt civilsamhälle lett av den internationella funktionshinderrörelsen. Tillsammans kämpade vi för att mejsla ut en slagkraftig konvention för att åstadkomma ”ingenting om oss utan oss!”

För 12, 5 år sedan trädde konventionen i kraft i Sverige och staten är förbunden att främja, skydda och uppfylla rättigheterna i konventionen. Hur går det?

Jag är en av alla. En av alla människor. En av alla kvinnor. En kvinna som både privat och i arbetet försöker verka för jämställdhet och mot diskriminering.

Jag har en normföljande funktionsförmåga och jag möter sällan funktionshinder.Ända sedan jag föddes har jag haft en privilegierad position och sällan mötts av de hinder som många andra av alla kvinnor gör varje dag.

Jag vill leva i ett samhälle där alla kvinnor oavsett funktionsförmåga kan leva på jämlika villkor, så som jag kan, en av alla kvinnor. Vi kan alla hjälpas åt för att synliggöra och säkerställa det.

Som allierad och med mänskliga rättigheter som ramverk och kompass, är jag övertygad om att vi tillsammans, oavsett funktionsförmåga, etnisk eller socioekonomisk bakgrund, tillsammans kan verka för ett mer jämställt, inkluderande och icke-diskriminerande samhälle.

TACK!